Rent vatten - ingen självklarhet

Vi kan vatten

Många av våra kunder bor utanför det kommunala vattennätet, med egen brunn och pump vilket gör att vi har en stor erfarenhet av olika pumplösningar; från enfamiljshus till mindre vattenföreningar. Vårt mål är att du som kund ska ha en vattenmiljö som är tillförlitlig – från brunn till kran. Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning.


När vattnet rinner ur kranarna ska man ställa sig frågorna:
Hur mår mitt vatten?
När togs det ett vattenprov sist?


Vi rekommenderar att en vattenanalys görs vart tredje år då det genom dagens miljöpåverkan sker stora förändringar i vattenkvalitén på relativt kort tid. Föroreningar och partiklar i vattnet kan ge följdskador på vattenledningar samt vara otjänligt att dricka, både för barn och vuxna.

Vi samarbetar med landets ledande leverantörer av filter och vattenrening. Beställ gärna hem ett vattenprov.

Hårt vatten

Vattnets hårdhet (vattenhårdhet) är ett beräknat mått på hur mycket kalcium och magnesium ett vatten innehåller. Vatten med en hög halt av dessa joner kallas för hårt vatten och en brist av dessa joner kallas för mjukt vatten.
Kalkhaltigt vatten är därmed oftast hårt, i och med att kalk innehåller just kalcium. Vanligtvis är det de landsdelar med kalkrikt grundvatten inom Sverige som har områden med hårt vatten. Måttet för vattenhårdhet anges i °dH (tyska hårdhetsgrader) – där 15 °dH är gränsvärdet i de flesta fall.


Problem & risker med hårt/kalkhaltigt vatten
Hårt vatten, eller kalkhaltigt vatten, är i sig inte farligt att dricka men orsakar som regel stora bekymmer vid annan användning av vattnet. Vid upphettning av vatten kan hårt vatten resultera i att kalkavlagringar bildas. I varmvattenberedare kallas sådana avlagringar för pannsten och resulterar i stora förluster i energiöverföringen till vattnet eftersom pannstenen leder värme 37 gånger sämre än järn. Du kan få problem med att ditt vatten fäller ut pannsten även vid lägre hårdhetsgrader och oftast då i relation till ett högt pH-värde samt en hög alkalinitet. Därför bör man inte stirra sig blind på ett enskilt tal utan det är din upplevelse av vattnet som avgör om du vill investera i ett vattenfilter eller inte.

Humus/ytvatten

Problem
Humus består av organiska material, som delvis brutits ned och omvandlats. Somliga har återkommande problem med hög humushalt, medan det för andra gör sig påmint först vid kraftig nederbörd och/eller snösmältning. Humus kan förekomma i både grävda och borrade brunnar.


Risker
Humus är inte farligt för hälsan, men för de boende i ett hus med humushaltigt vatten tenderar livskvaliteten att sjunka ganska snabbt. Gult och grumligt vatten som luktar illa är en indikation på att vattnet är drabbat av humus/ytvattnet. Även smaken påverkas negativt, vilket inte bara gör det obehagligt att dricka kranvattnet utan också riskerar att påverka smaken i maten. Humus fastnar inte på sanitetsporslin, men den ofräscha lukten gör att man ogärna tvättar sig i humushaltigt vatten då stanken tyvärr ofta fastar på händer och andra hudytor.

Surt och aggressivt vatten

Ett lågt uppmätt pH-värde i vattnet är ett tecken på ett överskott av (aggressiv kolsyra)/koldioxid som ligger bundet i.

Problem/risker
Kolsyran är starkt negativt laddat och betraktar då kopparrör, som innehåller positivt laddade joner, som en offeranod. En grönbeläggning eller avlagring börjar då bli synlig i sanitetsporslin och kring strålsamlaren från blandaren. Den gröna beläggning man ser är koppar som oxiderat och fällts ut som en fast partikel. Fortsätter denna process kommer rörets godstjocklek att med tiden minska och ett läckage är ett faktum.


Lågt pH-värde
Tillsammans med ett överskott av kolsyra kan även vattnets alkalinitet spela en stor roll. Alkalinitet är vattnets egen buffert mot att pH-värdet fluktuerar kraftigt. Vid låg alkalinitet föreligger stor korrosionsrisk även om pH-värdet för stunden kan ligga på en bra nivå. Vid låg alkalinitet kan som regel inte pH-värdet fastställas exakt utan antas variera stort.

Järn och mangan

Problem
Halter av järn och/eller mangan finns i de flesta borrade brunnar och leder som regel till missfärgningar samt avvikande lukt och smak vid kontakt med syre. Järn och mangan i sitt ursprungliga tillstånd kan inte uppfattas med blotta ögat förrän i kontakt med syre då järn och mangan fälls ut till synliga partiklar och avlagringar genom oxidering.


Risker
Järn och mangan är inte farligt för brukaren men kan leda till förgiftning om koncentrationen är allt för hög och framförallt hos barn. De avlagringar som bildas av järnoxid och manganoxid är mycket svåra att få bort från sanitetsporslin. Den mängd utfälld järn och mangan man förmår sig att avlägsna är en sak men den beläggning och avlagringar som fälls ut inuti rörsystemet och varmvattenberedare leder ofta till ett igensatt rörsystem med stora kostnader som följd.


Järn och mangan är de mest vanligt förekommande problemen med borrade brunnar och förekommer även tillsammans med andra anmärkningar som en vattenanalys kan visa, Halten av järn och mangan kan inbördes skilja i koncentrat varför man alltid regelbundet ska analysera vattnet från sin vattentäkt.

Radon

Problem
Ibland passerar grundvatten genom uran, och andra bergarter med hög radiumhalt. Detta resulterar ofta i att den radioaktiva gasen radon tillförs vattnet, något som kan vara svårt att upptäckta då radonhaltigt vatten varken ser eller luktar märkligt eller avvikande. Om den uppmätta radonhalten når nivåer om 1.000 becquerel per liter vatten (eller mer), klassas vattnet som otjänligt.


Risker
Att dricka radonhaltigt vatten bedöms inte vara någon hälsorisk i sig. Problemet ligger istället i att det förorenade vattnet kan avge radongas som kan blandas upp med inomhusluften, vilket på sikt kan öka risken för cancer. Framförallt rökare som vistas i inomhusmiljöer med höga halter radon svävar i farozonen, men även icke-rökare bör naturligtvis vara på sin vakt.

Svavelväte

Problem
Om ditt vatten luktar som ruttna ägg så är det förmodligen för att vattnet har halter av svavelväte i sig. Problemet uppstår när det inte finns tillräckligt med syre vid den organiska nedbrytningsprocessen av avloppsvatten. Människan är känslig för lukten och kan redan vid väldigt låga halter av svavelväte känna av den.

Risker
Vid direkt exponering av gasen kan symptom som yrsel, huvudvärk, och en lättare ögonirritation uppstå. Vid vattenproblem med svavelväte (illaluktande vatten) är det oftast så låga koncentrationer det rör sig om att det oftast inte är skadligt.